کار ما چیست ؟

 

ما با کمک خیّرین محترم، تلاش می کنیم تا کودکان سرزمینمان را که بدون اراده خود در خانواده
هایی متولد شده اند که از نظر شرایط زندگی کمبودهای جدی دارند و نیازمند پیشرفت فرهنگی هستند
و مشکل سرپرستی خانواده دارند، یاری کنیم که از تحصیل باز نمانند.
حق کودکان است که حداقل تحصیلات عمومی را به پایان ببرند، سلامتی جسمی و روانی داشته باشند
و برای خود زندگی مناسبی را فراهم کنند.

کمک های مورد نیاز

لوازم آموزشی
خدمات آموزشی
کمک های پزشکی
خدمات مشاوره ای
حمایت سکونتی
تاریخچه فعالیت انجمن1386
بازدید کننده سالیانه123
خدمات خیریه566