لطفا پرسش ها وپاسخ های زیر را که بیشتر افراد می خواهند درباره آنها اطلاع داشته باشند ومهم
هستند، مطالعه کنید ودر صورتیکه پرسش متفاوتی دارید آنرا به ایمیل انجمن ارسال کنید.

سوال 1: آیا انجمن یک موسسه قانونی هست؟

بلی، انجمن دارای پروانه معتبر از طرف وزارت کشور . برای فعالیت در استان تهران در قالب یک موسسه
مردم نهاد است و با شماره 37517 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

سوال 2: آیا انجمن از بودجه ی عمومی کشور استفاده می کند؟

خیر. همه منابع مالی و غیر مالی انجمن از طرف خیرین شریف و بصورت داوطلبانه تامین می شوند.

سوال 3: چه کسانی انجمن را اداره می کنند؟

سازمان اجرایی انجمن بر اساس اساسنامه ی ثبت شده دارای یک هیات امنا با ده عضو، یک هیات مدیره
با پنج عضو و یک مدیر عامل و یک بازرس هست. کلیه ی اشخاص اعضاء هیات امنا و مدیره و مدیر عامل،
داوطلبانه و بدون دریافت حقوق فعالیت کنند.

سوال 4: خدمات انجمن شامل چه کسانی می شود؟

هدف کانونی انجمن، حمایت از تحصیل کودکان بی و بد سرپرست هست. بنابراین خدمات شامل خود
دانش آموزان و کودکان برای هموار کردن تحصیل آنان هست.
البته خدمات جانبی دیگری هم وجود دارد که بر مبنای درخواست خیرین و بانیان نیکوکاری ارائه می شوند.