تندیس و بنر مناسبت ها

انجمن برای تامین نیازهای متقاضیان در مراسم های عزاداری ، جشن و سایر مناسبت ها، امکان تهیه
اقلام زیر را دارد. منابع حاصل از این خدمات بعنوان کمک خیرین منظور شده و صرف امور خیریه خواهد
شد.
1. تندیس ها
2. بنرها
3. هدایا