دوستاران و خیرین میتوانند از طریق

شماره کارت: ۴۲۲۱-۰۰۰۰-۲۹۷۰-۵۰۲۲

و

شماره حساب : ۱-۱۲۵۳۶۵۴۱-۸۱۰۰-۳۲۵ بانک پاسارگاد

کمک های خود را واریز کنند .