اهداف کوتاه مدت :

رسیدگی به وضع فعلی خانواده های تحت پوشش و تامین نیازهای آنها از نظر اقتصادی ، اجتماعی ، پزشکی ، روحی و روانی 

اهداف میان مدت :

برگزاری مراسم ،همایش های علمی ،پزشکی ، روانپزشکی ، فرهنگی ، مذهبی در راستای اهداف خیریه 

اهداف بلند مدت :

۱- کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فقدان سرپرست و یا کم رنگ بودن حضور والدین و یا سلامت سرپرست 

۲- توانمند سازی خانواده های تحت پوشش و خودکفایی نسبی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی 

۳- ایجاد زمینه رشد فرهنگی کودکان ،مطابق با ارزش های دینی و ملی 

۴- درآمدزایی خیریه برای پوشش بهتر و بیشتر مددجویان ( کارگاه های مختلف ایجاد شغل برای مددجویان )