جناب آقای فارغی مدیر عامل هولدینگ بهپرور 

 

 

 

 

جناب آقای غلامعلی تاریخی عضو هیئت مدیره شرکت توزیع لبنیات تهران